Hỏi đáp

Tổng công ty CP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn (SABECO) có chính sách tạo điều kiện cho sinh viên thực tập. Tuy nhiên, do là đơn vị sản xuất kinh doanh nên khó có thể bố trí nhân sự hướng dẫn thực tập. Do đó, người xin thực tập vui lòng làm đơn gửi đến SABECO, trong đó gồm các nội dung như: giới thiệu bản thân (đính kèm giấy giới thiệu của trường), ngành nghề xin thực tập (đính kèm đề cương thực tập), thời gian thực tập và địa điểm thực tập nếu đã biết. Nếu có thể đáp ứng, SABECO sẽ liên lạc lại với người xin thực tập để sắp xếp vào thực tập.